تمام پست ها در برچسب

امکانات رفاهی خوابگاه

تناسب هزینه ها و سطح خوابگاه ها

تناسب هزینه ها و سطح خوابگاه ها

درک وضعیت خوابگاه ها,نیازمند یک تحقیق جامع: تناسب هزینه ها و سطح خوابگاه ها,انتقاد سازنده یکی از موثرترین روش های قدیمی برای نشان دادن کمبودهای موجود در هر اجتماع است.زیرا طی یک انتقاد سازنده,مسئولین و نهادهای دولتی و غیردولتی با…

ادامه مطلب